Voorwaarden voor gebruik

Servicevoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden vakantiehuis ‘2bijZee’

1. Het contract Het huurcontract voor het hieronder beschreven vakantieverblijf is bindend. Het vakantiehuis ‘2bijZee’ aan de Bouwluststraat 21a te Aagtekerke wordt voor de aangegeven contractperiode uitsluitend aan de huurder verhuurd voor gebruik voor vakantiedoeleinden en mag uitsluitend worden bewoond door het in het huurcontract vermelde aantal van maximum 2 personen.

2. Huurperiode Op de dag van aankomst stelt de verhuurder de huurder de huurwoning ter beschikking vanaf 15:00u in een staat conform het contract. Aankomst- en vertrektijden worden in de boekingsbevestiging vermeld of moeten afzonderlijk worden verduidelijkt

3. Betaling. De boeking is pas definitief wanneer de eerste aanbetaling van 20% heeft plaatsgevonden. U krijgt binnen 24u een factuur na boeking een factuur hiervoor met de gegevens hoe u deze kunt voldoen. Het volledige boekingsbedrag dient 60 dagen voor de check in dag op de rekening te staan van de verhuurder of diens waarnemer. Vind de boeking plaats binnen 60 dagen voor aankomst, dan is het volledige boekingsbedrag verschuldigd. Blijft de huurder in gebreke voor wat betreft de betalingsvoorwaarden, dan heeft de verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs. Indien de verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4. Annulering door de huurder De huurder kan zich op elk moment voor aanvang van de reis terugtrekken uit de reis. De verklaring van intrekking moet schriftelijk worden gedaan om redenen van bewijszekerheid. Als de huurder zich terugtrekt uit het huurcontract, moet hij een forfaitaire vergoeding betalen voor de reeds door de verhuurder gemaakte kosten en de gederfde winst in het volgende bedrag: Annulering is kosteloos vanaf de boekingsdatum: tot 5 dagen na boekingsdatum vanaf 6 dagen na boekinsdatum bedragen de annuleringskosten: tot 60 dagen voor aankomst: 20% vanaf 60 dagen tot 30 dagen voor check-in datum: 50% vanaf 30 dagen voor check-in datum, no show of vervroegd vertrek: 100% van de reissom Huurder behoudt zich het recht voor te bewijzen dat de verhuurder geen of beduidend minder schade heeft geleden. Bij terugtrekking uit het contract kan de huurder een vervangende huurder aanwijzen die bereid is zijn plaats in de bestaande contractuele relatie in te nemen. De verhuurder kan bezwaar maken tegen de toetreding van de derde indien dit economisch of persoonlijk onbetrouwbaar blijkt. Indien een derde de huurovereenkomst aangaat, zijn hij en de vorige huurder jegens verhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor de huurprijs en de bijkomende kosten die voortvloeien uit de toetreding van de derde. De huurder wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Opzegging door verhuurder De verhuurder kan de contractuele relatie voor of na de aanvang van de huurperiode beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn indien de huurder de overeengekomen betalingen (aanbetaling, eindbetaling en borg) ondanks een voorafgaande aanmaning niet doet of anderszins in strijd handelt. zodanig aan het contract dat de verhuurder een voortzetting van de contractuele relatie niet kan verwachten. In dat geval kan de verhuurder van de huurder een vergoeding eisen voor de tot aan de beëindiging gemaakte kosten en de gederfde winst.

6. Annulering van het contract wegens uitzonderlijke omstandigheden Het huurcontract kan door beide partijen worden beëindigd als de uitvoering van het contract aanzienlijk wordt bemoeilijkt, in gevaar wordt gebracht of aangetast als gevolg van overmacht die bij het sluiten van het contract niet was voorzien. Beide contractpartijen zijn vrijgesteld van hun contractuele verplichtingen. U moet de andere contractpartij echter wel de reeds geleverde diensten vergoeden.

7. Verplichtingen van de huurder De huurder verplicht zich om het gehuurde inclusief inventaris zorgvuldig te behandelen. Huurder is gehouden tot vergoeding van de toerekenbare schade aan stoffering, gehuurde kamers of het gebouw alsmede de bij de gehuurde kamers of het gebouw behorende voorzieningen, indien en voor zover deze toerekenbaar is veroorzaakt door hem of zijn begeleiders of bezoekers. Huurder dient eventuele schade aan de gehuurde ruimte direct te melden aan verhuurder of een aangewezen aanspreekpunt (beheer van onroerend goed), tenzij hij verplicht is deze zelf te verhelpen. De huurder is gehouden tot vergoeding van eventuele gevolgschade door niet tijdige melding. Afval, as, schadelijke vloeistoffen en dergelijke mogen niet in het riool worden gestort. Als er verstoppingen optreden in de rioolbuizen door het niet naleven van deze bepalingen, draagt de verantwoordelijke de kosten van de reparatie. Bij eventuele storingen in de faciliteiten en uitrusting van het gehuurde is de huurder verplicht zelf al het redelijke te doen om de storing te verhelpen of eventuele schade tot een minimum te beperken. De huurder is verplicht om de verhuurder of de vastgoedbeheerder onmiddellijk op de hoogte te stellen van gebreken aan het gehuurde. Als de huurder dit niet meldt, heeft hij geen recht op enige aanspraken wegens niet-nakoming van de contractuele diensten (in het bijzonder geen aanspraken op huurkorting).

8. Aansprakelijkheid van de verhuurder De verhuurder is aansprakelijk voor de juistheid van de omschrijving van het huurobject en is verplicht de contractueel overeengekomen dienstverlening naar behoren te leveren en te onderhouden gedurende de gehele huurperiode. De aansprakelijkheid van de verhuurder voor materiële schade als gevolg van ongeoorloofd handelen is uitgesloten, tenzij deze is gebaseerd op een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de verhuurder of zijn plaatsvervangende agent. De verhuurder is niet aansprakelijk in geval van overmacht (bijvoorbeeld brand, overstroming etc.)tc.)

9. Huisdieren Dieren van welke aard dan ook zijn niet toegestaan in de accommodatie.

10. Wijzigingen in het contract Nevenafspraken, wijzigingen en aanvullingen op het contract dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

11. Huisregels De woning is rookvrij. Roken is dus niet toegestaan in de woning. Buiten de woning mag wel gerookt worden, mits er geen peuken worden achtergelaten. Het houden van party’s en feesten is niet toegestaan. Het huis is voorzien van rookmelders. Het is niet toegestaan vis te bakken in de woning of te gourmetten of andere walm of rook producerende gerechten te bereiden. Het niet in acht nemen van de huisregels geeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst op te zeggen en de huurder te verzoeken te vertrekken.

12. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank Het Nederlandse recht is van toepassing. De rechtbank in het arrondissement van Middelburg, is verantwoordelijk voor alle geschillen die voortvloeien uit deze contractuele relatie. Voor rechtszaken door de verhuurder tegen kooplieden, publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen of personen die geen algemene jurisdictie in Duitsland hebben of die na het sluiten van het contract hun woon- of verblijfplaats naar het buitenland hebben verhuisd of wier woon- of verblijfplaats niet op het moment van instellen van de vordering bekend was, is overeengekomen de woonplaats van verhuurder als exclusieve bevoegde rechtbank te zijn.